Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY WWW.TOP-PRACE.SK

(ďalej ako „všeobecné obchodné podmienky“)

 

 1. Základné ustanovenia

 

  1. Obchodná spoločnosť - Toppráce s.r.o., sídlo: Južná trieda 4B, Košice, Slovensko, 040 01, IČO: 51454289, DIČ: 2120720646, štatutárny orgán: Lukáš Kelbel, konateľ, zápis v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 41019/V, email: topprace.sk@gmail.com, (ďalej len „prevádzkovateľ“) spravuje webovú stránku www.top-prace.sk (ďalej len „webová stránka“).
  2. Webová stránka umožňuje akýmkoľvek právnickým či fyzickým osobám – zamestnávateľom (ďalej spolu ako „zamestnávatelia“) inzerovať pracovné ponuky, na základe ktorých fyzické osoby môžu kontaktovať zamestnávateľa za účelom získania zamestnania.
  3. Webová stránka taktiež poskytuje možnosť fyzickým osobám uložiť svoj životopis na webovú stránku, na základe ktorého ju môžu iné osoby skontaktovať za účelom ponuky zamestnania.
  4. Užívateľom webovej stránky sa rozumejú akékoľvek osoby, ktoré pristupujú na webovú stránku.

 

 

 1. Platobné podmienky

 

  1. Prehliadanie webovej stránky je bezplatné. Niektoré služby na webovej stránke však môžu byť spoplatnené. Ide o služby ako je sprístupnenie životopisov pre potenciálneho zamestnávateľa, topovanie a prestížnosť pracovných pozícii, inzercia pracovných ponúk. Všetky platené služby sú určené pre zamestnávateľov. Informácia o spoplatnení konkrétnej služby, jej podmienkach a cene je vždy uvedená na viditeľnom mieste na webovej stránke.
  2. Objednávka služieb sa vykonáva spôsobom uvedeným na webovej stránke (vyplnením objednávkového formulára, príp. odoslaním emailu), pričom prijatie objednávky musí byť preukázateľne potvrdené zo strany prevádzkovateľa, v opačnom prípade sa objednávka nepovažuje za odoslanú. Prevádzkovateľ si vyhraduje právo oznámiť objednávateľovi, že žiadaná služba už nie je dostupná. Po potvrdení objednávky bude zamestnávateľovi odoslaný príslušný daňový doklad s 15 dňovou splatnosťou (ak nie je dohodnuté inak), na základe ktorého zamestnávateľ uhradí za objednanú službu.
  3. Prevádzkovateľ si vyhraduje právo neposkytnúť službu do doby, kým mu nebude uhradená suma žiadaná za poskytnutie služieb.  
 1. Osobné údaje a ich ochrana

 

Týmto slobodne a vážne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávam súhlas na spracovanie mojich osobných
údajov za podmienok uvedených nižšie:


a) Súhlas dávam prevádzkovateľovi - Toppráce s.r.o., sídlo: Južná trieda 4B, Košice,
Slovensko, 040 01, IČO: 51454289, DIČ: 2120720646, štatutárny orgán: Lukáš Kelbel, konateľ,
zápis v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 41019/V,


b) Som informovaný o tom, že prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu v zmysle
zákona č. 18/2018 Z.z.,


c) Účelom spracúvania osobných údajov je:
Prevádzkovateľ prevádzkuje webový portál – www.top-prace.sk slúžiaci na inzerciu
pracovných ponúk. Súhlas na ochranu osobných údajov sa udeľuje pre účely uzavretia
zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s užívateľom webového portálu a
použitím týchto osobných údajov pri zverejnení pracovných ponúk a uložení životopisov
(vrátane priložených fotografií, ak ich užívateľ priložil) na webovú stránku, ale aj po
úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie
(napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.). Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, telefón, e-mail, prípadne ďalšie poskytnuté údaje
(životopis, fotografie, pohlavie, adresa, dátum narodenia). Pre poskytnutie služby je nevyhnutým poskytnutie údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefón, e-mail. Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a
nesprístupňuje osobné údaje užívateľov žiadnej ďalšej osobe okrem prípadu, ak je to
potrebné na splnenie účelu poskytnutia údajov, teda za účelom zverejnenia pracovnej
ponuky či sprístupnenia životopisu potenciálnemu zamestnávateľovi.
Právny základ spracúvania osobných údajov je:
Osobné údaje sa spracúvajú v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.:


1) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden
konkrétny účel (pozn. účel uvedený vyššie),


2) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou
je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe
žiadosti dotknutej osoby,


d) Osobné údaje sa nespracúvajú v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z.,


e) Príjemcom osobných údajov môže byť potenciálny zamestnávateľ užívateľa.


f) Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácie.

 

Ďalej som bol informovaný o tom, že:
a) Súhlas na ochranu osobných údajov sa udeľuje na dobu 3 rokov.
b) Mám v súlade so zákonom č. zákona č. 18/2018 Z.z. právo požadovať od prevádzkovateľa
prístup k osobným údajom týkajúcich sa mojej (dotknutej) osoby, o práve na opravu
osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie
spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve
na prenosnosť osobných údajov,
c) Mám právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním údajov a to či už písomne na
adresu prevádzkovateľa: Toppráce s.r.o., sídlo: Južná trieda 4B, Košice, Slovensko, 040 01,
alebo emailom na topprace.sk@gmail.com Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
d) Mám právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
e) Súhlas so spracovaním údajov nie je zákonnou požiadavkou, ale zmluvnou požiadavkou,
resp. požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Pre riadne poskytnutie služby je
nevyhnutným poskytnutie údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail -
v opačnom prípade nie je možné poskytnúť žiadané služby.
f) Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nepoužíva automatizované individuálne
rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 

 1. Ďalšie ustanovenia

 

  1. Každý užívateľ webovej stránky www.top-prace.sk sa zaväzuje dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky.
  2. Užívateľ webovej stránky je povinný dodržiavať pravidlá slušnosti, etiky, dobrých mravov a poctivého obchodného styku. Na webovú stránku je zakázané pridávať obsah (textový, obrazový, zvukovo-obrazový), ktorý by bolo možné považovať za antidiskriminačný, porušujúci základné ľudské práva a slobody akýchkoľvek osôb či ich právo na ochranu osobnosti alebo ktorý by porušoval autorské práva tretích osôb, v opačnom prípade zodpovedá za škodu tým spôsobenú, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať takýto obsah.
  3. Každý užívateľ webovej stránky berie na vedomie, že prevádzkovateľ nevykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
  4. Prevádzkovateľ týmto upozorňuje, že webová stránka nemusí byť neustále dostupná a to najmä z dôvodu údržby zariadenia nevyhnutného na prevádzku webovej stránky či v prípade porúch takéhoto zariadenia a to bez ohľadu na to či ide o softvérové alebo hardwarové vybavenie.
  5. Prevádzkovateľ je oprávnený opraviť chyby v písaní a počítaní či iné zrejmé nesprávnosti vo zverejnených pracovných ponukách či v uložených životopisoch.
  6. Užívateľ týmto dáva súhlas s tým, aby pracovné ponuky na webovej stránke boli publikované na akejkoľvek sociálnej sieti a to za účelom lepšej propagácie pracovnej ponuky.
  7. V prípade odcudzenia či zneužitia prihlasovacích údajov k webovej stránke www.top-prace.sk je potrebné, aby užívateľ bez zbytočného odkladu o tom informoval prevádzkovateľa webovej stránky na kontaktných údajoch uvedených v bode 1.1 týchto všeobecných obchodných podmienok.
  8. Prípadne vady poskytnutých služieb je potrebné bez zbytočného odkladu uplatniť na kontaktných údajoch uvedených v bode 1.1 týchto všeobecných obchodných podmienok.
  9. Nad činnosťou prevádzkovateľa a webovej stránky dozor a dohľad vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné kontaktovať na adrese:

 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

poštový priečinok 29

Prievozská 32

 1. Bratislava 27

 

  1. Na právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a osobami využívajúcimi služby prevádzkovateľa na základe webovej stránky www.top-prace.sk sa použijú právne predpisy Slovenskej republiky a to primárne Obchodný zákonník, ďalej Občiansky zákonník, zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a ďalšie právne predpisy.
  2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných užívateľovi platí, že ak prevádzkovateľ neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu, SMS) na poskytnutú adresu, považuje sa táto správa za doručenú na ďalší deň od jej odoslania. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných prevádzkovateľovi platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie prevádzkovateľ nepotvrdí používateľovi spätnou správou (e-mail, SMS). Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať relevantný dôkaz. Strana, ktorá zmení svoje kontaktné údaje, je o tom povinná informovať druhú stranu, v opačnom prípade druhá strana nezodpovedá za to, že jej správa či zásielka nebola doručená.
  3. Všeobecné obchodné podmienky sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.top-prace.sk a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými.
  4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia.
  5. Komunikácia medzi prevádzkovateľom a užívateľom webovej stránky prebieha najmä v slovenskom jazyku.

 

V Košiciach dňa 24.04.2018

 

Máte nejaké otázky?

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Zanechaj nám odkaz