Osobné údaje a ich ochrana

 1. Osobné údaje a ich ochrana

 

  1. Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s objednávkou služieb či uložením životopisu na webovú stránku alebo akýmkoľvek iným spôsobom sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu spracovania osobných údajov, najdlhšie však na dobu 3 rokov, ak v priebehu tohto obdobia nedôjde k odvolaniu súhlasu zo strany osoby, ktorá poskytla osobné údaje alebo ak nepominie účel ich spracovania. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej prevádzkovateľovi a to buď poštou alebo e-mailom a to na adresu uvedenú v bode 1.1 týchto všeobecných obchodných podmienok.
  2. Užívateľ v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. dáva prevádzkovateľovi zaškrtnutím vyjadrenia súhlasu na webovej stránke súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s užívateľom a použitím týchto osobných údajov pri zverejnení pracovných ponúk a uložení životopisov na webovú stránku, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, prípadne ďalšie poskytnuté údaje. Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje užívateľov žiadnej ďalšej osobe okrem prípadu, ak je to potrebné na splnenie účelu poskytnutia údajov, teda za účelom zverejnenia pracovnej ponuky či sprístupnenia životopisu potenciálnemu zamestnávateľovi. Užívateľ zaškrtnutím vyjadrenia súhlasu na webovej stránke môže dať súhlas aj so spracovaním a využívaním  jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové spočívajúce v posielaní používateľovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe v zmysle zákona NR SR č. 147/2001 Z. z. o reklame a zákona NR SR č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii.
  3. Užívateľ webovej stránky je uzrozumený s tým, že spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života, sa zakazuje. Užívateľ sa zaväzuje údaje uvedené v predchádzajúcej vete neposkytovať.
  4. Akákoľvek osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa v súvislosti s webovou stránkou www.top-prace.sk neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, ktoré sú zdokumentované v príslušnom bezpečnostnom projekte.

 

 

 1. Ďalšie ustanovenia

 

  1. Každý užívateľ webovej stránky www.top-prace.sk sa zaväzuje dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky.
  2. Užívateľ webovej stránky je povinný dodržiavať pravidlá slušnosti, etiky, dobrých mravov a poctivého obchodného styku. Na webovú stránku je zakázané pridávať obsah (textový, obrazový, zvukovo-obrazový), ktorý by bolo možné považovať za antidiskriminačný, porušujúci základné ľudské práva a slobody akýchkoľvek osôb či ich právo na ochranu osobnosti alebo ktorý by porušoval autorské práva tretích osôb, v opačnom prípade zodpovedá za škodu tým spôsobenú, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať takýto obsah.
  3. Každý užívateľ webovej stránky berie na vedomie, že prevádzkovateľ nevykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
  4. Prevádzkovateľ týmto upozorňuje, že webová stránka nemusí byť neustále dostupná a to najmä z dôvodu údržby zariadenia nevyhnutného na prevádzku webovej stránky či v prípade porúch takéhoto zariadenia a to bez ohľadu na to či ide o softvérové alebo hardwarové vybavenie.
  5. Prevádzkovateľ je oprávnený opraviť chyby v písaní a počítaní či iné zrejmé nesprávnosti vo zverejnených pracovných ponukách či v uložených životopisoch.
  6. Užívateľ týmto dáva súhlas s tým, aby pracovné ponuky na webovej stránke boli publikované na akejkoľvek sociálnej sieti a to za účelom lepšej propagácie pracovnej ponuky.
  7. V prípade odcudzenia či zneužitia prihlasovacích údajov k webovej stránke www.top-prace.sk je potrebné, aby užívateľ bez zbytočného odkladu o tom informoval prevádzkovateľa webovej stránky na kontaktných údajoch uvedených v bode 1.1 týchto všeobecných obchodných podmienok.
  8. Prípadne vady poskytnutých služieb je potrebné bez zbytočného odkladu uplatniť na kontaktných údajoch uvedených v bode 1.1 týchto všeobecných obchodných podmienok.
  9. Nad činnosťou prevádzkovateľa a webovej stránky dozor a dohľad vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné kontaktovať na adrese:

 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

poštový priečinok 29

Prievozská 32

 1. Bratislava 27

 

  1. Na právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a osobami využívajúcimi služby prevádzkovateľa na základe webovej stránky www.top-prace.sk sa použijú právne predpisy Slovenskej republiky a to primárne Obchodný zákonník, ďalej Občiansky zákonník, zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a ďalšie právne predpisy.
  2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných užívateľovi platí, že ak prevádzkovateľ neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu, SMS) na poskytnutú adresu, považuje sa táto správa za doručenú na ďalší deň od jej odoslania. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných prevádzkovateľovi platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie prevádzkovateľ nepotvrdí používateľovi spätnou správou (e-mail, SMS). Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať relevantný dôkaz. Strana, ktorá zmení svoje kontaktné údaje, je o tom povinná informovať druhú stranu, v opačnom prípade druhá strana nezodpovedá za to, že jej správa či zásielka nebola doručená.
  3. Všeobecné obchodné podmienky sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.top-prace.sk a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými.
  4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia.
  5. Komunikácia medzi prevádzkovateľom a užívateľom webovej stránky prebieha najmä v slovenskom jazyku.

 

V Košiciach dňa 31.07.2017

 

 

                                                                                                                          ........................................

                                                                                                                                   Toppráce s.r.o.

                                                                                                                           Lukáš Kelbel, konateľ

Máte nejaké otázky?

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Zanechaj nám odkaz