Právnik

právnik - hlavný radca

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Preskúmavanie prvostupňových rozhodnutí v rámci odvolaní a vypracovávanie druhostupňových rozhodnutí. Prešetrovanie sťažností a petícií. Vybavovanie žiadostí a vypracovanie rozhodnutí podľa zákona č. 211/2000 Z. z.. Právne zastupovanie SSI pred súdmi SR. Vypracovávanie plánu a odpočtu činnosti SSI za polročné a ročné obdobie, spolupráca pri tvorbe návrhov právnych predpisov a zúčastňovanie sa odborných konferencií v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku. Vypracovávanie stanovísk k materiálom predloženým na odborné posúdenie.


Požiadavky na uchádzača

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
 • Vysokoškolské II. stupňa
 • Odbor: právo
Počítačové znalosti - používateľ
 • Microsoft Excel - základy
 • Microsoft Word - základy
 • Microsoft Outlook - základy
Vodičský preukaz
 • B
Osobnostné predpoklady a zručnosti

znalosť legislatívy z oblasti stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona o správnom konaní,  zákona o priestupkoch, zákona o sťažnostiach, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zákona o petičnom práve a zákona o správnom súdnom poriadku,

samostatnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, rozhodovacia schopnosť, analytické myslenie  


Zamestnanecké výhody, zručnosti

zvýšenie platovej tarify podľa dĺžky odbornej praxe, pružný pracovný čas, 37,5 hodinový pracovný týždeň, jeden týždeň dovolenky navyše, stravné lístky v sume 5,10 € aj za čas dovolenky a prekážok v práci, jeden deň pracovného voľna použitý bez udania dôvodu


Informácie o výberovom konaní

Prvou časťou výberového  konania je odborný test. Po jeho úspešnom zvládnutí výberové konanie pokračuje osobným pohovorom pred výberovou komisiou v ten istý deň. 

Poznámka

Uchádzač môže podať nižšie uvedené doklady v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní na www.open.slovensko.sk pod značkou VK/2020/462 bez použitia eIDkarty alebo s použitím eIDkarty. Môže tiež zaslať nižšie uvedené doklady pod značkou VK/2020/462 v listinnej podobe(vlastnoručne podpísané). Termín na podanie žiadosti spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi je 13. 02. 2020 na portáli výberových konaní alebo na adresu Slovenskej stavebnej inšpekcie: • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, • profesijný štruktúrovaný životopis, • motivačný list , • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania, • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení, alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov sú dostupné na: www.ssiri.sk/informačná povinnosť UPOZORNENIE: Prihlásenie sa do výberového konania podaním žiadosti v LISTINNEJ PODOBE musí obsahovať náležitosti uvedené v § 3 vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach.


Adresa spoločnosti

Lamačská cesta 8
81104, Bratislava
 • Miesto práce Bratislava
 • Kraj Bratislavský kraj‎
 • Typ ponuky plný úväzok
 • Základná mzda (brutto) od 913 EUR/mesiac plat v súlade so zákonom č. 55/2017 o štátnej službe a s nariadením vlády č. 389/2018
 • Termín nástupu: Ihneď
 • Ponuka je vhodná pre absolventa
 • Bez znalosti jazyka
Odoslať žiadosť o prácu