Vodič, Vojak

Profesionálny vojak/vodič sk. C/Rožňava

Táto ponuka už nie je aktuálna. Pozrite si podobné pracovné ponuky - Vodič, Vojak

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 10. januára 2019 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

Číslo výberového konania: 3P/2019, 4P/2019, 1P/2010, 2P/2020

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.

Názov funkcie: čakateľ

Predpokladaný nástup: 3P/2019 - august 2019, 4P/2019 - október 2019, 1P/2010 - január 2020, 2P/2020 - marec 2020

Podmienky prijatia do štátnej služby:

Do štátnej služby možno prijať občana, ak
a) požiadal o prijatie do štátnej služby,
b) ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku a v roku prijatia dosiahne najviac vek 30 rokov,
c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d) má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je
1.členským štátom Európskej únie, alebo
2.členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika,
e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f) je bezúhonný,
g) je spoľahlivý,
h) ovláda štátny jazyk,
i) dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to neplatí, ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý,
j) ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,
k) je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,
l) ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činností, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13,
m) nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,
n) súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
o) úspešne absolvoval výberové konanie.
 

Požiadavky na uchádzača

Požadované vzdelanie:
Úplné stredné odborné vzdelanie

Vodičské oprávnenie:
 • Skupina C
Ďalšie požiadavky:

Pri funkciách, kde sa vyžaduje vodičské oprávnenie „C“ alebo „E“ doložiť aj doklad o zdravotnej spôsobilosti, alebo vyšetrenie perimetra a platný doklad o psychickej spôsobilosti vodiča v prípade, ak nie sú zapísané vo vodičskom preukaze (alebo už skončila platnosť týchto dokladov o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti).

Zoznam požadovaných dokladov:

Vo výberovom konaní občan predloží
a) vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou sú osobné údaje uvedené v § 16 ods. 8 písm. a) a b),
b) životopis,
c) občiansky preukaz,
d) doklady o dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo oprávnenia alebo ich osvedčené kópie,
e) potvrdenie o povinnej vojenskej službe, ak ju absolvoval,
f) čestné vyhlásenie, že 1.sa považuje za spoľahlivého podľa § 16 ods. 1 písm. g),
2. ovláda štátny jazyk,
3. má štátne občianstvo podľa § 16 ods. 1 písm. d),
4. nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej službe obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a 13 alebo, že ku dňu prijatia do štátnej služby vykonávanie činností podľa § 12 skončí a vykonávanie činností podľa § 13 skončí, preruší alebo pozastaví,
5. voči nemu nie je vedené trestné stíhanie,
6. súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
7. bol oboznámený s podmienkami výkonu štátnej služby,
g) osvedčenú kópiu rodného listu.

Ponúkaná mzda: vojak 1.stupňa – vo výške minimálnej mzdy schválenej pre rok 2019

Dátum a miesto podania žiadosti:

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 10. januára 2020.

3P/2019 - Začiatok konania: 10.01.2019 - Koniec konania: 18.04.2019
4P/2019 - Začiatok konania: 10.01.2019 - Koniec konania: 21.06.2019
1P/2020 - Začiatok konania: 10.01.2019 - Koniec konania: 27.09.2019
2P/2020 - Začiatok konania: 10.01.2019 - Koniec konania: 10.01.2020

Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.

Bratislavský kraj: Regrutačná skupina v Bratislave, Špitálska 22, 832 47, Bratislava, Korešpondenčná adresa: Ministerstvo obrany SR - Regrutačná skupina Bratislava, Špitálska 22, 832 47, Bratislava
Trnavský kraj: Regrutačná skupina v Trnave, J. Bottu 4, 917 01 Trnava
Nitriansky kraj: Regrutačná skupina v Nitre, Novozámocká 1, 949 01 Nitra
Trenčiansky kraj: Regrutačná skupina v Trenčíne, Posádkový klub, Hviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín
Žilinský kraj: Regrutačná skupina v Žiline, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
Banskobystrický kraj: Regrutačná skupina v Banskej Bystrici, ČSA 7, 974 02 Banská Bystrica, Korešpondenčná adresa: PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač
Prešovský kraj: Regrutačná skupina v Prešove, Mukačevská 22, 080 01 Prešov
Košický kraj: Regrutačná skupina v Košiciach, Komenského 39/A, 040 01 Košice

Termín výberového konania:
O termíne výberového konania budú záujemcovia informovaní prostredníctvom pozvánky, ktorá im bude zaslaná Personálnym úradom OS SR.

Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci uvedených regrutačných skupín. Dôležité informácie týkajúce sa výberového konania a kontakty na regrutačné skupiny sú uverejnené na webových stránkach www.personal.mil.sk, www.regrutacia.sk


Pracovné miesto vhodné aj pre:

absolventa


Pracovné podmienky:

 • Pracovný čas: od 7:00 do 15:30
 • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim


Počet voľných pracovných miest:

1

 
 

Zamestnanecké výhody, zručnosti

Stabilizačný príspevok: Bratislava 353,- €, mimo Bratislavy 294,- €


 

Informácie o výberovom konaní

Kontaktná osoba:

 • kpt. Ing. Peter ZIBRÍK, PhD.
  Personálny úrad Ozbrojených síl SR
  regrutacia@mil.sk

  tel.: +421960317755


 

Informácie o firme

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Právna forma: Rozpočtová organizácia
IČO: 30845572
Internetová adresa:  www.regrutacia.sk
Telefón: 0960317755
Charakteristika: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Adresa: 

 • Kutuzovova 8
 • 83247 Bratislava-Nové Mesto
 • Slovensko •  

zdroj: upsvar.sk