Sociálny pracovník

Sociálny pracovník, Kráľova Lehota

Táto ponuka už nie je aktuálna. Pozrite si podobné pracovné ponuky - Sociálny pracovník

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“).
Pracovné miesto v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III.
Požadované odborné znalosti: - Znalosť príslušnej legislatívy, najmä zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z. z., zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine.
Požadované doklady: -
• písomná žiadosť
• motivačný list;
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• profesijný štruktúrovaný životopis
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;
• písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
. výpis z registra trestov
• psychická spôsobilosť zamestnanca v centre v zmysle zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 22.07.2019. V učenom termíne ich zasielajte na adresu centra, ktorý je uvedený v texte inzerátu, alebo e-mailom: na: socialneded@hradok.net. V prípade podania žiadosti e-mailom je potrebné originály listín priniesť so sebou na výberové konanie. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na výberové konanie. Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.07.2019 o 10,00 hod v Centre pre deti a rodiny Liptovský Hrádok na adrese Hviezdoslavova 149, Liptovský Hrádok. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti.
 

Požiadavky na uchádzača

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca

Vodičské oprávnenie:
 • Skupina B
Všeobecné spôsobilosti:
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný písomný prejav
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
Cudzie jazyky:
 • slovenský - pokročilá: B1 a B2
Počítače:
 • Internet - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft PowerPoint - pokročilá
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá


Dĺžka praxe:

bez požiadavky na odbornú prax


Pracovné miesto vhodné aj pre:

absolventa


Pracovné podmienky:

 • Pracovný čas: od 7:30 do 15:30
 • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim


Počet voľných pracovných miest:

1

 

 

Informácie o výberovom konaní

Kontaktná osoba:

 • Mgr. Radoslava Ucháľová - Repčeková
  vedúci úseku starostlivosti
  socialneded@hradok.net

  tel.: +421918184309


 

Informácie o firme

Obchodné meno: Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok
Právna forma: Rozpočtová organizácia
IČO: 00634786
Internetová adresa:  www.dedliptovskyhradok.sk
Telefón: +421907825397
Charakteristika: Štátna rozpočtová organizácia zriadená v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Organizácia zabezpečuje výkon nariadených a dobrovoľných opatrení a pobytov detí, poradenskú činnosť a odbornú pomoc
Adresa: 

 • Hviezdoslavova 149
 • 03301 Liptovský Hrádok
 • Slovensko •  

zdroj: upsvar.sk